onsdag 8 februari 2012

Avstickare: Hangar 2 återbesökt

Förslag till bebyggelse på fastigheten Kirseberg 14:93 (Dp 4879)
När jag senast skrev om Hangar 2 hade ärendet om ny detaljplan för fastigheten Kirseberg 14:93 återremitterats från stadsbyggnadsnämnden till stadsbyggnadskontoret. Detaljplanens handläggare Malin Backman berättar att det handlade om huruvida ett dagis eventuellt skulle kunna inrymmas i något av de planerade punkthusen. Det som skulle utredas vidare var alltså inte husens placering, vilken framgår av bilden ovan. Nu har ärendet varit uppe i nämnden igen, och om inget oförutsett händer kommer den nya detaljplanen, när den vunnit laga kraft, att möjliggöra bebyggelse enligt skissen.

I den byggnadsantikvariska utredningen slår Olga Schlyter fast att "ytan öster om hangaren inte bör bebyggas med hänsyn till förståelsen för byggnaden och det sammanhang den befinner sig i". Olga menar vidare: "Hangarbyggnaden har en intressant och tilltalande arkitektonisk utformning. I och med den bågformade konstruktionen är gavlarna byggnadens mest anslående fasader. Det krävs ett visst avstånd och en öppenhet för att byggnadens, och framför allt östgavelns, karaktär ska kunna upplevas på bästa sätt".

Hangar 2's östra fasad med den ursprungliga, platsgjutna betongplattan kvar.
"Framför skjutportarna bör marken vara belagd med stora, platsgjutna betongplattor i enlighet  med den ursprungliga uppställningsplattan. Uppställningsplattans utsträckning kan bevaras såsom den är idag, alternativt minskas till den utsträckning plattan hade på 1920-talet", skriver Olga i sin utredning.

Detaljplanearbete, förstår man, är det möjligas konst där olika intressen kolliderar och ska avvägas mot varandra. I den antikvariska utredningen föreslår Olga ett punkthus i fastighetens sydöstra hörn, där ett av husen på skissen är beläget. Istället blir det två hus, vilket säkert varit ett krav från byggherren PEAB's sida.

Som framgår av ritningen blir det parkeringsplatser på båda sidor om husen, mellan hangaren och parken, samt en gata i gränsen mellan plattan och de nya bostäderna. Sammantaget blir det en effektiv barriär mellan hangaren/uppställningsplattan och spåren efter flygplatsen i parken. En del av betongplattan ska enligt Malin Backman bevaras, men det tycks inte helt klart hur mycket. Frågan är väl om de boende kommer att uppskatta en tom betongyta, när den historiska kopplingen till den gamla Bulltofta-flygplatsen blir mer obskyr.  

Ett perspektiv som kommer att förändras. Punkthusen kommer att resa sig mellan "startbanan" i parken och hangaren. Läsningen av platsen och dess historia kommer definitivt att förändras, när husen väl är på plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar