fredag 26 augusti 2011

Drömmar i Degeln

Markarbeten pågår i Kvarteret Degeln. Det är QPharma som förbereder ett nybygge. Som tidigare rapporterats kommer en 20-25 meter bred remsa längs Östra Farmvägen att bli allmän platsmark i form av park. Den marken kommer alltså i framtiden att vara i stadens ägo och hamnar då under Gatukontorets ansvar och administration.

Stängslet som nu löper längs gatan kommer att försvinna. Istället kommer det att bli ett nytt stängsel i gränsen mellan QPharmas tomt och parken. Hur man ska lösa det, så att inte den smala ytan mellan gatan och den nya byggnaden ger intryck av att vara en del av QPharmas anläggning, är en av utmaningarna vid utformningen av gröningen.

Ett stort päronträd, dignande av frukt, står kvar i hörnet Agneslundsvägen/Östra Farmvägen sedan tiden då det låg en gård med fruktträdgård här. Trädet hamnar på parkens mark och kommer förhoppningsvis att sparas. Kanske kan nästa års skörd plockas av parkens besökare?

Den feta mylla som en gång gjorde detta till attraktiv åkermark kommer i dagen när nybygget förbereds.

Parken blir mycket mindre än vad som var tänkt i planprogrammet för Norra Sorgenfri. Därför blir det intressant att undersöka vad som finns i närheten. I kvarterets södra del - utmed Sorgenfrivägen - ligger det ett till största delen underjordiskt, MKB-ägt parkeringshus.


Parkeringshusets tak - som alltså inte befinner sig mer än någon meter över marknivån - är en kanske 1 000 kvadratmeter stor asfaltplatta. Säkert var tanken att det också skulle vara parkering, men de gånger jag kommit förbi och tänkt på att titta efter har här aldrig stått några bilar. Däremot har skejtare och trickcyklister haft ett tillhåll här, men i alla fall idag är det helt tomt på taket.

På andra sidan Sorgenfrivägen är det full fart på fotbollsmatchen. Den välhållna anläggningen är, enligt Pernilla Theselius på Gatukontoret, en "spontanidrottsplats". Kanske är dess tillkomst en av förklaringarna till att kidsen lämnat taket. Om parkeringshustaket kunde göras om till en inbjudande, grön yta skulle det bli en länk mellan den nya parken i Kvarteret Degeln och gröningen i Kvarteret Vänligheten.

Den blivande parkremsan vid Östra Farmvägen sett från parkeringshusets tak (från söder mot norr).

Kvarteret Sorgenfri i väster, med Samuelson/Jaeneckes punkthus vid S:t Pauli södra kyrkogård.

Pernilla Theselius arbetar med de allmänna platsbildningarna i Norra Sorgenfri, det senaste året med en hel del fokus på Östra Farmvägens omvandling mellan Agneslundsvägen och Industrigatan. Kommande projekt inbegriper en förnyelse av Industrigatan och utformning av parken i Kvarteret Degeln.

Pernilla säger att man från Gatukontorets sida hade hoppats på en större park vid Östra Farmvägen. När inte det visade sig genomförbart finns det nu gryende tankar på en förnyelse av parkeringshustaket. Det beror förstås på hur MKB ställer sig, men Pernilla verkar försiktigt hoppfull till att det kan finnas ett intresse från det hållet.

Faktiskt har man ritat in några fotbollsplaner på taket i detaljplaneskissen. Den befintliga spontanidrottsplatsen finns på den gröna rektangeln i skissens nedre kant.

Om man får drömma? Då skulle en ledningsgrupp, bestående av fritänkande människor från MKB, stadsbyggnadskontoret och gatukontoret, knyta till sig några landskapsarkitekturstudenter vid SLU i Alnarp och boende från Östra Sorgenfri för att ta fram förslag på utformning av parkeringsgaragets tak och den gröna remsan längs Östra Farmvägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar