onsdag 13 oktober 2010

Tji park...

Håkan Thulin är avdelningschef på Fastighetskontorets exploateringsavdelning. Han ger ett mycket sympatiskt intryck när jag når honom på telefon. Det är lunchtid, men han tar sig tid att svara ingående på mina frågor, särskilt om Kvarteret Spårvägen där han är direkt inblandad i utvecklingsarbetet.

När jag frågar om planerna för en park i Kvarteret Verket* - nu när det inte blir någon i Kvarteret Degeln - uttrycker sig Håkan emellertid i försiktiga termer. Det är förståeligt. Min slutsats av det han säger är att det inte finns några sådana planer. I alla fall inga konkreta. Inte heller pågår vad man skulle kunna kalla förhandlingar mellan kommunen och markägaren E-on om att förvärva mark för parkändamål.

Kvarteret Verket, oktober 2010. Vy mot öster, E-ons kontorsbyggnad.

Det som har skett är att företrädare för Fastighetskontoret haft några samtal med E-on, om hur företaget ser på användningen av Verket i framtiden. Det är normalt, säger Håkan, att ha en dialog grannar emellan och Malmö Stad har ju stora planer för nybyggen på sin mark i Kvarteret Spårvägen på andra sidan Industrigatan. Så självklart är man från kommunens sida intresserad av vad den inflytelserika nabon tänker sig.

Kanske
blir det så att E-on kommer fram till att de inte behöver all mark i Verket. Kanske vill de då sälja av en del av den och kanske köper i så fall Malmö kommun den. Kanske blir det då ett beslut om att använda marken till en offentlig park. Det är, som Håkan säger, många moment som ska till innan en park blir verklighet. Även om man bortser från saneringsbehoven.

Kvarteret Verket, oktober 2010. Till höger det gamla gasverkets kontorsbyggnad, ritad av Alfred Arwidius i slutet av 1800-talet och ombyggd på 40-talet.

När det gäller Degeln bekräftar Håkan de tidigare uppgifterna från Stadsbyggnadskontoret. Företaget som äger marken har ett utvecklingsbehov, som gör att de behöver bygga ut. Detta är på många sätt bra för Malmö, bland annat kan fler arbetstillfällen skapas. Därför har staden backat angående planerna för en grönyta på Degeln 4. Fortfarande tänker man sig en grönyta någon annanstans i Sorgenfri, men var den till slut hamnar och på vilket sätt den kommer att utformas är i dagsläget osäkert.

Obekräftade uppgifter om att det skulle kunna bli i Kvarteret Spårvägen dementeras av Håkan. Inga ändringar av planprogrammets intentioner för marken där är aktuella. Där ska det byggas bostäder. Nästa steg är att göra en fördelning av byggrätter till de byggherrar som anmält sitt intresse. Sedan kommer detaljplanearbetet att fortskrida i dialog mellan kommunen och byggherrarna. Visserligen finns det en andel grönyta inplanerad i de nya kvarteren, men det kommer knappast att bli något som liknar en sammanhängande park.

Så var skulle det då kunna bli en större gröning i Sorgenfri? Vad finns det för ytor som idag inte är bebyggda, och som redan används som ett slags offentliga rum? Hmmm, låt se... Kanske här?

Stäppen, vy från Industrigatan mot sydväst. 2/9 2009.

För när man tänker efter: bristen på grönytor i Sorgenfri är relativ. Enligt de gällande detaljplanerna - och kanske när man först betraktar området - är de få. Men i verkligheten finns de, även om de inte ser ut som det vi vanligen associerar med "park". Hursomhelst. Stäppen utgörs av två fastigheter, Brännaren 19 och Brännaren 2. Brännaren 19 ägs av Granen och där finns nu ett detaljplaneförslag om byggande av nya bostadskvarter. Brännaren 2 ägs av Riksbyggen, som givit Sweco i uppdrag att ta fram ett underlag för detaljplan. Så här ser det förslaget ut, enligt ett inlägg på Swecos blogg i februari 2010.

Swecos förslag till bebyggelse på Brännaren 2, utfört åt markägaren Riksbyggen. Benzons hus vid Industrigatan blir centralpunkten på ett tänkt torg. Nya gator ramar in kvarteret och avgränsar mot Brännaren 19 västerut och den befintliga industribebyggelsen i öster och söder.

Så nej, Stäppen förblir nog inte stäpp så länge till och grönytorna i Sorgenfri riskerar att krympa till nära noll. I ett tidigare inlägg var jag kritisk mot landskapsarkitekten och professorn Erik Skärbäcks kritik av idén om att förtäta staden genom att bebygga ödetomterna. Det var utifrån planprogrammets förslag att behålla Degeln 4 som gröning jag inte höll med honom. Nu ber jag att få ändra mig och istället hålla med professor Skärbäck. Att behålla en del av ödetomten i Brännaren som offentlig gröning skulle vara ett alternativt sätt att bevara ett "intressant kulturhistoriskt spår", vilket Degeln 4 karaktäriseras som i den byggnadsantikvariska utredningen om Sorgenfri. Men det lär som sagt knappast hända.

________________________________________
*Uppgiften om en eventuell framtida park i Kvarteret Verket kommer från Stadsbyggnadskontorets planchef, Kerstin Åkerwall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar