torsdag 12 januari 2012

Vad händer på Stäppen?

Inte mycket, när det kommer till nybyggnation på ödetomten.

Jag pratar med Ted Gustavsson, arkitekt på Stadsbyggnadskontorets planenhet. Han arbetar med detaljplaner för Kvarteret Brännaren. Det behövs nya sådana, när tomterna ska transformeras från industrimark till bostadsbebyggelse. Meningen var att planerna skulle varit färdiga och laga kraft-vunna vid det här laget, men så har det alltså inte blivit.

Stäppen ska delas in i mindre kvarter och då ska det dras nya gator mellan kvarteren. Så långt är det klart. Men sedan måste stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna bli överens om gränsdragningar för och i gatumarken. Det är de förhandlingarna som gör att processen dragit ut på tiden.

Ted går inte in på några detaljer. Stadsbyggnadskontorets hållning är att marken där de nya gatorna dras ska ägas av staden, det vill säga bli allmän plats. Det är en viktig princip, som före detta projektledaren Gunilla Kronvall tryckte på senast vi sågs. Gator som ägs av privata intressen löper alltid risken att spärras av för allmänheten. En bärande idé i visionen om Norra Sorgenfri är att kvarteren ska vara öppna, både vad gäller sikt och tillträde. Stadsbyggnadskontoret kommer att hålla fast vid den linjen i detaljplanearbetet.

Nu verkar det i alla fall som att planerna ska kunna gå ut på granskning till berörda parter under våren 2012 och tas upp i stadsbyggnadsnämnden för antagande i augusti. Då gäller det, som jag förstår det, fastigheterna Brännaren 19 och Smedjan 8, det vill säga fastighetsbolaget Granens mark.

Jag frågar också om tegelhuset vid Industrigatan. Ted berättar att det i framtiden kommer att ligga invid det torg som ska finnas på båda sidor av Industrigatan. Hur huset ska användas är inte klart. Ted hänvisar till Riksbyggen, som äger det.

Benzons kontorshus vid Industrigatan

På Riksbyggen är det Marléne Engström som har hand om byggprojektet på Brännaren 2, som fastigheten heter. När det gäller nybyggnationen har man endast gjort en inledande volymstudie. Enligt Marléne har inget arbete med att rita husen påbörjats. Kommunen ställer, menar hon, specifika och hårda krav på bygghöjd, sikt in i kvarteren och på att det ska finnas verksamhetslokaler i bottenplanet. Allt detta måste man ta i beaktande i detaljplanearbetet, som av olika anledningar inte kommit igång. Nu har man i alla fall haft ett inledande möte med stadsbyggnadskontoret för att sätta igång med detta.

Fastighetsägarna i kvarteret Brännaren har också börjat formera sig till en byggherregrupp, för att kunna föra gemensam talan med kommunen. Det handlar bland annat om att föra fram synpunkter på att man bör marknadsföra hela Norra Sorgenfri-området, inte bara delar av det (typ kvarteret Spårvägen, som ju kommunen äger).

Tegelhuset är ett problem. Det står där det står men är, säger Marléne, i väldigt dålig kondition. Det har brunnit inne i huset och går man in där riskerar man att trilla genom golven eller komma till skada på annat sätt. Det är därför, poängterar Marléne, man är så noga med att skicka ut folk som tagit sig in där och att bomma igen alla möjliga och omöjliga ingångar.

Ett renoveringsobjekt för den händige - eller för den som önskar investera en rejäl hacka. Riksbyggens foto

Det saknas inte förslag på hur man skulle kunna använda huset. Men det kommer, menar Marléne, att kosta väldigt mycket att sätta det i användbart skick. Svårt alltså, att hitta en lösning som kan bära sina egna kostnader. Vad kan man alltså göra? Bygga om huset? Riva det från grunden? Riksbyggen laborerar med olika scenarios, vilka inte Marléne kan gå in på närmre i dagsläget. Ett av dem skulle, eventuellt och med många förbehåll, kunna vara att kommunen tar över huset - eller driften av det - på något sätt. Diskussioner tycks pågå i någon form.

Ett ståndsmässigt kontorstak, nu i bedrövligt skick. Riksbyggens foto

Riksbyggen har gjort en egen antikvarisk utredning om huset. I den byggnadsantikvariska utredning som gjorts för hela Norra Sorgenfri-området slår antikvarie Olga Schlyter fast: "Kontorsbyggnaden från Benzons fabrik på fastigheten Brännaren 2 är mycket värdefull då den hör till områdets äldsta byggnader. Den har dessutom arkitektoniska kvaliteter och ett miljöskapande värde med sitt exponerade läge vid Industrigatan". Vidare: "Om man vill uppnå en bebyggelsemiljö där nytt och gammalt blandas finns det inte utrymme att riva mycket mer av den äldre bebyggelsen i kvarteret". I planprogrammet (PP6020) föreslås att byggnaden ska behållas.

Riksbyggens foto.

Huset har i dagsläget inget skydd i form av rivningsförbud eller annat i gällande detaljplan. Vad som kommer att hända med det är alltså en öppen fråga. Ska det rustas upp måste det vara med andra motiv än ekonomisk vinning eller att få igen investerade summor för ögonen. Samtidigt är det svårt att uppskatta i kronor vad ett bevarande och en kreativ användning av huset skulle kunna göra för att göra Industrigatan och Norra Sorgenfri till attraktiva platser.

Det finns, kort sagt, många anledningar till att det går så långsamt framåt med planerna för kvarteret Brännaren. Under tiden fortsätter det förstås att hända en massa annat på Stäppen, denna förgänglighetens och tillfälligheternas scen mitt i staden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar