söndag 21 april 2013

Spårväg på samråd

Johan Fridh, Cecilia Eriksson och Aziza Holm från Gatukontoret/Stadsbyggnadskontoret pratar framtidens spårväg med Lindängeborna.

Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret gör ett gemensamt arbete med att ta fram förstudier och planprogram (pp 6036) för framtida spårvägssträckningar i Malmö. Förslaget är ute på samråd och ska kunna klubbas i tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden till hösten och vinna laga kraft 2014. Rekommendationen blir att göra detaljplaner och fördjupade studier för en möjlig byggstart 2018. Om allt detta faller in ska det kunna gå spårvagnar längs Malmös gator igen 2021.

Anledningen till att GK och SBK arbetar gemensamt med projektet är att man ska planera "fasad till fasad", som Cecilia Eriksson uttrycker det när jag pratar med henne under ett dialogtillfälle i Lindängen centrum. Det handlar alltså inte bara om att lägga spår i några gator. Gaturummet, hållplatserna, de kringliggande kvarteren kommer att få en omgestaltning. Stadsutveckling genom infrastruktursatsningar tycks vara den väg Malmö stad vill fortsätta vandra. Förhoppningen är att nya hållplatser ska bli små noder för lokal utveckling.  

Det som är i siktlinjen är två sträckningar, som grovt uttryckt följer dagens busslinjer 5 och 2. Tvåan har sin ändhållplas i Lindängen. Spårvägen kommer enligt det förordade förslaget inte att gå exakt där bussen går idag, till exempel gör den inte turen inom Söderkulla utan över Hermodsdal/Nydala och ner längs Lindängsvägen till Munkhättegatan. Sedan är det tänkt att linjen svänger in på Axel Danielssons väg och passerar Almvik, för att sedan landa i den botaniska trädgård som - åtminstone i en visionerad framtid - kommer att finnas vid Katrinetorp.


Det är en solig våreftermiddag och fullt av folk i Lindängen centrum. Den stund jag tjuvlyssnar är de flesta Cecilia, Johan och Aziza pratar med positiva till en satsning på spårväg. En del minns när det fanns spårvagnar i Malmö tidigare och tycker det skulle vara trevligt om de kommer tillbaka. Någon är orolig för var man ska köra bil och parkera i framtiden. Det är onekligen så att en utbyggnad av spårvägslinjer skulle ske på bilens bekostnad - och kanske är det en medveten strategi för att på sikt minska bilens dominans på Malmös gator. Några unga killar ställer den högst relevanta frågan: "Kan man inte komma till Hyllie med spårvagnen?" För det kommer man ju inte att kunna enligt det liggande förslaget: man måste åka till Triangeln och byta till Citytunneln om man vill åka spårbundet till Hyllie. Planerarna tänker centrum-periferi, medan uppfattningen om vad som är centralt och perifert skiftar högst påtagligt beroende på vilket perspektiv man har.

Oavsett var linjen kommer att ha sin ändhållplats, blir det ett stopp på Munkhättegatan. Idag delar gatan Lindängen i en nordlig och en sydlig del. Högst troligt kommer gatans körfält att smalnas av och spåren gå i mitten av den. Kanske kommer gatan i framtiden att upplevas mindre som en barriär.

I dagarna har ett steg i den riktningen tagits. Gatukontoret har röjt undan trådstängslet och buskarna som funnits i
Munkhättegatans mitt. Istället ska mittremsan bli gräsbevuxen. Enligt malmo.se ska Gatukontoret sedan invänta var folk väljer att korsa gatan - och därmed skapar stigar i gräset - för att sedan eventuellt lägga plattor eller grusa stråken. Då kommer det också att planteras nya buskar. Man kan ju också ha en förhoppning att planteringarna kommer att göras i samverkan med de odlingsnätverk som finns i området, eller tillsammans med projektet Bärfisen som arbetar på Högaholmsskolan med att lära eleverna förstå naturens ekosystem.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar