tisdag 16 juli 2013

Detaljplan för kvarteret Spårvägen

Förslaget till detaljplan för Spårvägen.

Just som jag skrivit att Norra Sorgenfri-processen går lika trögt som vanligt upptäcker jag att detaljplanen för kvarteret Spårvägen (Dp 5102) nu är ute på granskning. Du hittar materialet här, eller så kan du bege dig till stadshuset där den är utställd i entréhallen till och med den 19:e augusti.

Jämfört med det ursprungliga samrådsförslaget nedan, från december 2012, är den största förändringen att en stor del av det befintliga bussgaraget - den nyare delen från 1968 ut mot Nobelvägen - rivs. Kvar blir ett tvärställt skepp med port mot Celsiusgatan. Istället blir det enligt det reviderade förslaget bostäder mot Nobelvägen och en mer skyddad park mellan bostäderna och garaget istället för som tidigare direkt mot gatan.

Samrådsförslaget, december 2012.

Frågan om bussgaragets vara eller icke vara har med all säkerhet varit en svår nöt att knäcka och föremål för intensiva diskussioner förvaltningarna emellan (läs: Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret).

FK, som förvaltar byggnaden, har hävdat att den är så förorenad att den inte går att rädda och har lämnat in en ansökan om rivningslov för allt utom de äldsta båghallarna. Tekniska nämnden låter nästan lite hotfull i sitt remissyttrande: "rivningsförbud på dessa delar i detaljplanen kan innebära ett stillestånd av utvecklingen i kvarteret Spårvägen. Bussgaragets framtid har stor betydelse för alla intressenter och det blir svårt att starta upp några byggprojekt med den ovisshet som ett stort tomt bussgarage skapar".

Länsstyrelsen var å andra sidan starkt kritisk till att den modernare delen lämnades utan skydd i planförslaget. Stadsbyggnadskontoret i sin kommentar till Länsstyrelsens remissyttrande:

"Stadsbyggnadskontoret har gjort en avvägning och kommit fram till att om hall 5 d.v.s. tvärhallen sparas finns en av byggnaderna från 1948 kvar och redovisar sekvensen av byggnader i olika skala. Hallarnas konstruktion och skala framgår av den byggnad som sparas. I och med att endast hallarna från 1932,1936 och en hall från 1948 kommer att vara kvar är det mycket angeläget att dessa fem hallar bevaras och anpassas för en framtida användning utan att kulturmiljövärdet tar påtaglig skada. Det bör vara rimligt att vidta de åtgärder som krävs för att anpassa dessa  byggnader till lämpliga verksamheten. Lämplig verksamhet kan vara kultur av olika slag, idrott, café, bibliotek eller liknande".

Så det förslag som nu är ute på granskning får anses som en kompromiss. Det som av tekniska nämnden och SBK framförs som ett faktum, att det skulle vara svårt att fylla det stora utrymmet med verksamheter, har aldrig prövats i verkligheten så som det var tänkt från början i planprogrammet. Många hinder - bland annat att byggnaderna enligt FK är starkt förorenad och att man aldrig kunnat komma fram till en driftsform - har satt käppar i hjulet för det.

Den grå sextiotalsbetongen har (än så länge) få tillskyndare. Nåväl. Det kanske blir till det bästa i slutändan. De fem hallar som blir kvar enligt det gällande förslaget kommer säkerligen att få ett starkt skydd och det är gott om plats i dem att utveckla olika verksamheter enligt SBK's skrivelse. Förslaget är att Stadsfastigheter ska äga och förvalta båghallarna med kulturförvaltningen som hyresgäst. Hur pass stort organisatoriskt och mentalt utrymme det kommer att finnas för fria kulturella verksamheter återstår alltså att se.

Ett tidigare inlägg om rivningen av bussgaraget här.

Att anlägga en park i direkt anslutning till Nobelvägen hade - med dagens trafikströmmar - nog inte varit en så bra idé. Korsningarna Celsiusgatan/Nobelvägen och Nobelvägen/Industrigatan måste vara några av Malmös allra bullrigaste punkter. Att göra sig hörd där, åtminstone i rusningstrafik, kräver att man skriker allt man kan. En mer skyddad liten park och en offentlig plats längs garagets södersida ger också möjligheter att utveckla ett stråk, under förutsättning att de blir just offentliga och inte enbart till för de boende.

Istället planerar man nu bostäder vid Celsiusgatan/Noblvägen, som sagt ett av Malmös bullrigaste hörn. Förutom bussgaraget är det just trafikbullret som upptar det mesta av utrymmet i remissvaren och i SBK's kommentarer. Kontentan av SBK's hållning är väl att det inte är bra att det bullrar så mycket, men att man är beredd att ta det. Förhoppningen är att trafikströmmarna längs Nobelvägen kommer att minska i framtiden, när trafikplanering och människors val av andra färdsätt som cykel och buss/spårväg slagit igenom. Ingen vet hur det blir med den saken. Bevisligen bor det ju folk längs Nobelvägen idag, men frågan är väl hur pass logiskt det är att bygga nya bostäder med bullerfacit i hand.

Miljöförvaltningen i sitt remissyttrande över samrådsförslaget: "Med tanke på den barriär Nobelvägen utgör och den höga ljudnivån den alstrar bör denna plan omfatta åtgärdsförslag att minska bullret vid källan, liknande de planer som finns för Industrigatan. Som exempel borde man undersöka möjligheter att ha cykelväg även på östra sidan vägen". SBK's kommentar till detta är kort: "Cykelvägnätet har setts över. Skrivningarna om buller har justerats". Vad som kommit ur översynen av cykelvägnätet framgår inte av handlingarna, vad jag kunnat se.

För att undvika att den nya bebyggelsen längs Industrigatan sluter sina fasader mot denna kommer man inte att följa principen/bestämmelsen att vid bullriga gator placera entréerna bort från gatan. Här räknar detaljplanen för Spårvägen med att Industrigatan kommer att förvandlas till en stadsgata med smalare körfält för bilar, trädplanteringar och så vidare.

Som framgår följer detaljplanen, med sina något oregelbundna kvartersbildningar, de mikroklimatstudier som gjordes av LTH på initiativ av förre projektledaren Gunilla Kronvall.

Nu har också Gunillas efterträdare Ulrika Lundquist lämnat posten som SBK's projektledare för Norra Sorgenfri. Att baxa detaljplanen för Spårvägen till utställningsbart skick måste ha blivit hennes sista insats. Hur SBK och övriga förvaltningar ämnar organisera sig i Norra Sorgenfri-frågan framöver ber jag att få återkomma till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar